33uF/400V Kondensator Elektrolityczny

2,85 zł

Kondensator Elektrolityczny

33uF/400V 

Kondensator Elektrolityczny

33uF/400V